תרגם את האתר 
 
 
 
    טקס האריה השואג 2013 
 תחרות האריה השואג
 
 
           iPhone Supported
דף הבית >> אודות >> כללי אתיקה מקצועית
 
כללי אתיקה מקצועית

פרק א': פרשנות
1. תקנון זה הינו נספח לתקנון העמותה והוא התקבל על ידי חברי העמותה באסיפה כללית. בהוראות תקנון זה משולבות הוראות הקוד הבינלאומי לאתיקה ביחסי ציבור הידוע כ"קוד אתונה".
2. בתקנון זה:
האיגוד: האיגוד הישראלי ליחסי ציבור ודוברות;
חבר: חבר במשמעותו בתקנון האיגוד הישראלי ליחסי-ציבור ודוברות;
תקנון: תקנון האיגוד, אסיפה כללית: אסיפה כללית של חברי האיגוד,
הנהלה ארצית, תקנון האיגוד; הכללים: כללי האתיקה המקצועית.
תקשורת: כל אמצעי התקשורת / לרבות עיתונות כתובה ומודפסת, רדיו, טלוויזיה, קולנוע, תיאטרון, בין שהם בכתב, בעל פה, בתמונה, בשידור, או בהקלטה.
פרק ב': הוראות יסוד
3. העקרונות המקצועיים של העוסקים ביחסי ציבור מושתתים על ערכי היסוד של חברה דמוקרטית. חבר האיגוד חייב לכבד את עקרונות חופש הפרט, זכויות האדם ובעיקר את חופש הביטוי, חופש ההתכנסות וחופש העיתונות.
4. החבר מתחייב:
א. לשרת את לקוחו ומעסיקו בנאמנות, במסירות, בדבקות באמת, בהגינות, בדייקנות ובאחריות ציבורית.
ב. להימנע משימוש לרעה במעמדו ובמידע שנמסר לידיו במסגרת עבודתו.
ג. להימנע מהסתה, מביזוי, השפלה ומפרסום דברי שקר.
פרק ג': החבר ולקוחו
5. א. חבר לא ישרת לקוח, לא יקבל על עצמו לשרת או להמשיך במתן שירות, אם קיים חשש שלא יוכל למלא את חובתו המקצועית כלפיו, בשל עניין אישי שלו, או בשל התחייבות או חובת נאמנות שיש לו כלפי אחר, או בשל חוסר יכולת מקצועית.
ב. חבר לא ישרת לקוחות בעלי אינטרסים מנוגדים אלא אם קיבל מראש את הסכמת כל הצדדים.
ג. חבר לא יחשוף סודות של לקוח שלו בעבר, שהגיעו אליו במסגרת עבודתו עימו, בפני  כל אדם ובפרט לא בפני לקוחות המתחרים בעסקיו של אותו לקוח.
6. חבר לא יפעל באופן שפעולתו תגרום להשפלתו ולפגיעה בכבודו של אדם.
8. חבר שהוא שכיר של אדם או גוף משפטי, לא ישרת לקוחות אחרים אלא בהסכמת מעסיקו מראש ובכתב, סעיף זה אינו חל על עבודה בהתנדבות.
9. א. מידע השייך ללקוח ומצוי ברשותו של חבר הינו רכושו של הלקוח והחבר רשאי לפרסמו רק בהסכמת הלקוח
ב. חבר ישמור בסוד כל מידע חסוי שהגיע לידיעתו על ידי לקוח, או מטעמו אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בהוראת כל דין המחייבת גילוי בפני כל בית משפט ו/או רשות הפועלים על פי דין.
ג. החבר לא יעשה, מחוץ למסגרת השירות ללקוח, שימוש במידע שנמסר לו על ידי
אותו לקוח, אלא בהסכמת הלקוח.
ד. הוראות סעיף זה יחולו על החבר גם לאחר שסיים את עבודתו עבור הלקוח או
את ההתקשרות עמו.
פרק ד': החבר וחבריו למקצוע
10. בכל עניין מקצועי יגלה חבר כלפי עמיתו יחס חברי והוגן.
11. חבר לא יפעל ולא יהיה שותף לכל פעילות שיש בה כדי לפגוע באיגוד ומטרותיו.
14. חבר לא יפעל להשגת לקוחות של עמית בדרך בלתי הוגנת באופן  שתהיה פגיעה וחתירה תחת מעמדו של אותו עמית ולא יפעל להחלפתו של עמית שכיר במקום עבודתו. הוראה זו אינה חלה במקרה שהלקוח או המעסיק מפרסמים מכרז פומבי או סגור, לקבל שירותים, או שפנו במישרין לחבר לקבלת שירותים.
15. חבר לא יפגע בשמו הטוב, במעמדו, במוניטין, או בכישורים המקצועיים של עמית.
16. חבר רשאי להודיע לועדת האתיקה בכל מקרה שבו מצא כי עמית נהג בניגוד
לכללים אלה.
פרק ה': הציבור והתקשורת
17. חבר לא יפיץ מידע מטעה ויעשה כל שביכולתו לבדוק אמיתות מידע המופץ על ידו ושל עובדות המובאות לידיעתו, או מופצות על-ידו.
18. חבר לא ייתן טובות הנאה, מכל מין וסוג שהוא לתקשורת והקשורים בה באופן כלשהו, כדי שאלו ישפיעו על אופן פעולתה של התקשורת, למעט פעולות סבירות הדרושות לצורך הצגת עניינו של הלקוח.
פרק ו': אתיקה מקצועית
19. עבירת משמעת הינה הפרה של כלל מכללים אלה, או כל מעשה או מחדל שאינם הולמים את המקצוע.
20. א. על עבירת משמעת, אף אם נעברה מחוץ לישראל, ייתן חבר את הדין בפני ועדת האתיקה של האיגוד (להלן "ועדת אתיקה").
ב. הרכב ועדת האתיקה יהיה כפי שנקבע בתקנון האיגוד.
21. א. הליך של בירור תלונה נגד חבר ייפתח על ידי ועדת האתיקה על פי פניה בכתב.
ב. לא ייפתח הליך של בירור תלונה, אלא אם התלונה הועברה לחבר הנידון וניתנה
לו הזדמנות להשיב בכתב על התלונה בתוך המועד שייקבע על ידי הנהלת 
האיגוד.
ג. החליטה הנהלת האיגוד לפתוח בהליך של בירור תלונה, תעביר לועדת האתיקה
את כל החומר המצוי בפניה בעניין הנדון.
ד. הנהלת האיגוד תיוצג בפני ועדת האתיקה על ידי חבר האיגוד.
22. חבר ייתן לועדת האתיקה כל סיוע שיידרש על ידו, יופיע לכל בירור וייתן כל עדות
כפי שיידרש על יד הועדה, בכפוף להוראות הנוגעות לשמירה על מידע חסוי כנזכר
בסעיף 9.ב. לעיל.
23. ועדת האתיקה אשר הרשיעה חבר בעבירת משמעת רשאית להטיל עליו את
העונשים הבאים:
א. אזהרה
ב. נזיפה
ג. קנס כספי בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מדמי החבר הנהוגים לאותה שנה בה
נגזר דינו של החבר.
ד. הרחקה מהאיגוד לתקופה קצובה שלא תעלה על שנתיים.
ה. הרחקה מהאיגוד לצמיתות.
24. ועדת האתיקה רשאית לקבוע, כי חבר שהורשע והוטל עליו תשלום של קנס כספי,
או הרחקה מהאיגוד לתקופה קצובה, לא ישא בעונש אלא אם יעבור עבירה אחרת
במשך תקופה קצובה על ידי ועדת האתיקה (עונש על תנאי).
25. ועדת האתיקה רשאית:
א. לחייב חבר שהורשע, בתשלום הוצאות התדיינות לקופת האיגוד ולמתלונן.
ב. לדווח על פרסום של פסק הדין והעונש, כולו או מקצתו, בציון שמו של החבר או ללא ציון שמו, בפרסומים פנימיים של האיגוד ו/או בתקשורת, הכל על פי שיקול דעתה של הועדה. ולאחר קבלת אישור בכתב מיועץ משפטי.
26. א. חבר שהורשע על ידי ועדת האתיקה רשאי לערער על החלטתה בפני הנהלת  האיגוד.
ב. מי שהיה חבר בועדת האתיקה שדנה בעניינו של חבר, לא ידון בערעור של אותה
החלטה.
ג. הוגש ערעור על החלטה של ועדת האתיקה, יעוכב ביצוע העונש עד להחלטה של
הנהלת האיגוד בערעור.
27. חבר שהוטל עליו עונש של קנס כספי והקנס לא שולם במועד שנקבע בפסק הדין, רשאית הנהלת האיגוד להשעות את חברותו מהאיגוד לתקופה קצובה, או לצמיתות. הנהלת האיגוד רשאית להתנות את המשך חברותו של החבר באיגוד, בתשלום של מלוא הקנס.
28. ועדת האתיקה והנהלת האיגוד לא ידונו בעניינו של חבר אלא אם הוזמן החבר לדיון וניתנה לו ההזדמנות להשמיע את טענותיו. מכתב בדואר רשום ייחשב כהזמנה לדיון.
29. ועדת האתיקה והנהלת האיגוד הדנים בעניינו של חבר, ינהלו פרוטוקול.
30. הליכים משמעתיים של חבר, בפני ועדת האתיקה או הנהלת האיגוד, יהיו בדלתיים סגורות, אלא אם הוחלט אחרת על ידי הועדה או ההנהלה הדנים בעניין.
31. מועדים:
א. הנהלת האיגוד תחליט בשאלת פתיחתו של הליך בתוך 30 ימים מהיום שבו התקבלה תלונה.
ב. ועדת האתיקה תדון ותחליט בעניינו של חבר בתוך 45 ימים מהיום שבו נמסרה לה החלטת הנהלת האיגוד בדבר פתיחת הליך.
ג. חבר שהורשע בדין על ידי ועדת האתיקה, יכול לערער על ההחלטה בפני הנהלת האיגוד בתוך 15 ימים ממועד ההחלטה. הנהלת האיגוד תחליט בערעור בתוך 30 ימים מהיום שבו הוגש הערעור, הוגש ערעור על החלטת ועדת האתיקה, יעוכב ביצועו של פסק הדין, לרבות פרסומו, עד לסיום הליכי הערעור בפני הנהלת האיגוד.
חבר שהורחק מהאיגוד לצמיתות, על פי כלל 23, ה. לכללים אלה , יוכל להגיש להנהלת האיגוד בקשה להתקבל מחדש כחבר וזאת, אם חלפו חמש שנים מהמועד שבו נכנסה הרחקתו לתוקף, ההנהלה רשאית לאשר את קבלתו מחדש לאחר דיון בבקשה כאמור.

נספח 1 לתקנון האתיקה
יחסי ציבור לעניינים פיננסיים
כל חבר איגוד העוסק בתחום הפצת מידע שמשפיע על החלטותיהם של מחזיקי ניירות ערך של חברות התחייב:
1. להכיר את החוקים הנוגעים לרשות ניירות ערך ולתקנון הבורסה ולפעול בהתאם
להוראותיהם ולרוחם.
2. למסור את המידע בדייקנות, בבהירות ובעיתוי שלא ייתן עדיפות לאף אחד ממחזיקי
ניירות ערך. מסירת מידע מלא ובאופן סימולטני לכל הנוגעים בדבר נועדה לתת
לציבור המשקיעים את כל המידע שמשפיע על ערך מניותיהם או על החלטות
ההשקעה שלהם.
3. להימנע מהשמטת מידע חיוני ומהטעיה מכוונת.
4. לתקן באופן מידי כל מידע מטעה שפורסם ע"י גורמים אחרים.
5. להפיץ את המידע מידית כדי למנוע אפשרות של שימוש במידע על ידי גורם פנימי או
חיצוני.
6. לא להפיץ מידע חסוי שעלול לפגוע באינטרסים של החברה שאותה הוא מייצג
ושמסירתו אינה נדרשת על ידי החוק.
7. לא לפרסם בעיתונות מידע שעדיין לא נמסר לרשות ניירות ערך, לבורסה ולרשם
החברות. המידע יימסר רק לאחר שיוסר מצב החסיון ויופץ באופן סימולטני והוגן
לכל הנוגעים בדבר.
8. לא לעשות שימוש במידע פנימי לשם השגת רווח אישי ולא למסור מידע כזה לאדם
אחר.
9. להקפיד על משנה זהירות במסירת מידע שנוגע לחברה בתקופת ההנפקה לבורסה.
בתקופה רגישה זו לא יפורסם מידע שלא נמסר בתשקיף וכל מידע שיימסר לפרסום
יטופל בזהירות, בהתאם לתשקיף.
10. לא לקבל תגמולים על עבודתו בדרך שתעמיד אותו בקונפליקט עם חובתו כלפי
הלקוח, המעסיק או ציבור המשקיעים. מדובר בקבלת מניות אופציה או אגרות חוב
במחיר נמוך ממחיר השוק - אלא אם כן הטבות אלה חולקו לכל ציבור העובדים
בחברה.

נספח 2 לתקנון האתיקה
יחסי ציבור פוליטיים
מבוא
חבר האיגוד הישראלי ליחסי ציבור המבקש לעסוק ביחסי ציבור פוליטיים חייב להציג כישורים מקצועיים ולשרת את מעבידו או לקוחו בנפרד מעמדותיו ומאמונותיו הפוליטיות.
חבר האיגוד רשאי לייעץ למעביד או ללקוח פוליטי מבלי שיהיו לו התכונות, המוניטין ודעות פוליטיות של אלו שלהם הוא מייעץ.
יחד עם זאת זכאי חבר האיגוד לבחור לייעץ רק לאותם גופים שהאידיאולוגיה שלהם תואמת את השקפתו.
הגדרות
יחסי ציבור פוליטיים מוגדרים כתחומים של יחסי ציבור המתייחסים ל:
א. ייעוץ לארגונים פוליטיים, ועדות, רשויות מוניציפליות, ארגונים והתארגנויות בעלי זיקה מפלגתית פוליטית, מועמדים או מועמדים פוטנציאליים לתפקידים פוליטיים, לקבוצות שמטרתן להשפיע על הצבעה בנושא מסויים בבחירות.
ב. ייעוץ, יחסי ציבור ודוברות לנושאי משרות ציבוריות.
ג. השתתפות ו/או ניהול מערכה פוליטית למען או נגד מועמד למשרה פוליטית, או מערכה לתמיכה או התנגדות לנושא העומד להכרעת הבוחר.
ד. טיפול ו/או ניהול יחסי ציבור של לקוח או מעביד בהקשר ליחסיו של הלקוח או המעביד עם מועמדים או נושאי משרות ציבוריים במטרה להשפיע על חקיקת משנה או על היחס כלפי הלקוח/מעביד, בלי קשר אם חבר האיגוד הוא שדלן מוכר.
ה. ייעוץ, יחסי ציבור ודוברות לגופים ממשלתיים, לאומיים או זרים, איזוריים או מקומיים או מחלקות שלהם.
ו. פעולות לשכנוע חבר/י כנסת בענייני חקיקה והחלטות הכנסת (הגדרה של "שדלן" עפ"י חוק משכן הכנסת והרחבתו תיקון 5 התשנ"ג - 1993).
כללים
1. חובה על העוסק ביחסי ציבור פוליטיים למלא אחר קוד האתיקה של האיגוד
הישראלי ליחסי ציבור במלואו.
2. חבר האיגוד העוסק ביחסי ציבור פוליטיים, כפי שמוגדרים לעיל, חייב להיות בקיא
בחוקים ובתקנות המסדירים את הפעולות הללו, למלא אחריהם בקפידה ולא לייעץ
או לסייע ללקוח להשתמש בטקטיקות לא חוקיות. אלו כוללים את החוקים
והתקנות ברמה הלאומית והמקומית, פסיקות של בתי המשפט והפרשנות
הרשמית, המסדירים שדלנות, תרומות פוליטיות, בחירות, גילוי מקורות, הוצאת שם
רע וכיו"ב.
3. חבר איגוד ייצג את לקוחו/מעבידו בתום לב. בעוד שיש לצפות ממנו לתמיכה
במועמד או בנושא פוליטי, שלמענם הוא עובד, חייב חבר האיגוד לפעול בהתאם
לאינטרס הציבורי, לדבוק באמת, להקפיד על דייקנות ועל הטעם הטוב.
4. חבר האיגוד לא יפרסם חומר תיאורי, מידע או פרסומת שאינם מזוהים בשמם של
אנשים אחראים או ארגונים ידועים או שאינם שקריים או מוליכים שולל.
5. חבר האיגוד חייב לגלות ללקוח לאיזה תגמול הוא מצפה-מעבר לשכר ייעוץ, כתוצאה
מן היחסים בינו ללקוח, כמו דמי עמלה לפרסום, הדפסות וכיו"ב.
6. חבר האיגוד לא יפגע במכוון ובכל דרך שהיא במוניטין הציבוריים של יריב פוליטי
של לקוח או מעבידו ע"י שימוש במידע שיקרי.
7. חבר האיגוד יגלה למעביד/לקוח את הזהות של מעבידים/לקוחות אחרים להם הוא
מייעץ ושהאינטרסים שלהם יכולים להשפיע לחיוב או לשלילה על הייצוג של
המעביד/לקוח הפוליטי.
8. חבר האיגוד ישמור על סודות המידע של מעבידים לקוחות בעבר ובהווה גם לאחר
שההתקשרות מסתיימת.
9. חבר האיגוד לא יתרום סכומי כסף או מתנות בעלות ערך אחרות הנועדות להשפיע
על החלטות בעניינים ציבוריים של בוחרים, מחוקקים ונושאי משרות ציבוריות.
ארוחה עסקית או אירוע אחר הנעשה במסגרת ההצגה של השקפה לא תחשב להפרת
כלל זה, גם ביקור במפעל הנועד לתת מידע מקיף למחוקק או למועמד איננו נחשב
להפרה.
10. בכל האמור אין איסור על חבר האיגוד לתת תרומות חוקיות וגלויות למועמדים,
למפלגה או לנושאים פוליטיים לפי בחירותו.
 


מאמרים וטיפים ביחסי ציבור

טיפול במשבר אינו תפקידו של הדובר

חלק מדוברי עמותות והמגזר השלישי שהתכנסה היום בירושלים בנושא "דילמת הדובר באירועי משבר", לא אהבו את דבריי כי טיפול במשבר רחב הרבה יותר מכתפיו ומתפקידו של הדובר.
 

לחצו לכל המאמרים וטיפים בנושא יחסי ציבור
 

         
                
יחסי ציבור
יחסי ציבור דרושים
יחסי ציבור באינטרנט
יחסי ציבור ודוברות
יחסי ציבור אמנים
יחסי ציבור מוזיקה

יחסי ציבור לעסקים קטנים
יחסי ציבור לעורכי דין
יחסי ציבור אופנה
יחסי ציבור לימודים

 
משרד יחסי ציבור
משרד יחסי ציבור רני רהב
משרד יחסי ציבור בחיפה
משרד יחסי ציבור באר שבע
משרד יחסי ציבור ירושלים
משרד יחסי ציבור דרושים
משרד יחסי ציבור אופנה

משרד יחסי ציבור תל אביב

 
משרדי יחסי ציבור
משרדי יחסי ציבור דרושים
משרדי יחסי ציבור בירושלים
משרדי יחסי ציבור מובילים
משרדי יחסי ציבור בחיפה

משרדי יחסי ציבור בדרום
משרדי יחסי ציבור בתל אביב

 
יח"צ
יחצנית
יח"צ אופנה
יח"צ דרושים
יח"צ אמנים

דובר
דוברות
דוברות ויחסי ציבור
ייעוץ תקשורתי

 
 
 
מפת האתר        
בניית אתר נטו מדיה