תרגם את האתר 
 
 
 
    טקס האריה השואג 2013 
 תחרות האריה השואג
 
 
           iPhone Supported
דף הבית >> ניוזלטר >> ניוזלטר מרץ 2013 >> חשיבות חתימת הסכם התקשרות בין משרד יחסי ציבור לבין הלקוח
 
חשיבות חתימת הסכם התקשרות בין משרד יחסי ציבור לבין הלקוח

עו"ד גיא ויצלבסקי, גיא ויצלבסקי ושות'- משרד עו"ד, היועץ המשפטי של איגוד יועצי התקשורת ויחסי הציבור בישראל.

משרד יחסי הציבור (להלן: "המשרד") אמור להעניק שרותי יחסי ציבור מקצועיים עבור הלקוח. זאת בהתאם סעיף 23 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג 1973 (להלן: "חוק החוזים") -"חוזה יכול שייעשה בעל פה, בכתב או בצורה אחרת, זולת אם היתה צורה מסוימת תנאי לתקפו על פי חוק או הסכם בין הצדדים"
סעיף 24 לחוק החוזים קובע כי -"תכנו של חוזה יכול שיהיה ככל אשר הסכימו הצדדים".

ההתקשרות בין המשרד לבין הלקוח אומנם בהחלט יכולה להיות בע"פ אך יחד עם זאת ועל מנת למנוע מחלוקות בין הצדדים, רצוי ואף מומלץ כי הסכם ההתקשרות בין הצדדים יהיה בכתב.

סעיף 25 לחוק החוזים דן בדרך פרשנות ההסכם בין הצדדים (סעיף זה דן בבוא הצורך- ובמידת הצורך, בדרך הפרשנות הראויה של החוזה) ולעניין זה, יש מקום לציין את התיקון מס 2' שנעשה בתשע"א-2011 המתייחס בעיקרו לסעיף 25 א' לחוק החוזים והקובע כי:

"חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו"(תוספת שלי ג.ו.).
מכאן, רצוי מאד כי הסכם ההתקשרות, אשר למעשה מסדיר את מערכת היחסים בין הצדדים, יהא בכתב ויפרט ככל הניתן את ההסכמות והפרטים הבאים: הצדדים להסכם, הצהרות והתחייבויות של הצדדים, מטרת ההסכם, אופן ואופי ההתקשרות, תנאי העסקה לרבות התמורה, סיום ההתקשרות וכיוצ"ב...

רצוי, כי במסגרת ההתקשרות בין הצדדים, הצדדים יגיעו להסכם הקובע מראש ובכתב מה כוללת ההתקשרות בין הצדדים ואף לפרט באופן מאד מדויק את הגדרת תפקידו של המשרד, משמע, מה על המשרד לבצע עבור הלקוח במסגרת השרות שייתן לו.

על המשרד לשקול היטב צירוף סעיף (או אי צירופו) בדבר התחייבות לקבלת תמורה הכפופה לביצוע תוצאה (לעניין זה ראה סעיף 27 לחוק החוזים הדן ב"חוזה על תנאי"); במידה והמשרד קבע, כי ההסכם בין הצדדים מותנה בהשגת תוצאה (משמע, הגעה ליעד מסוים) אזי רק בכפוף להשגת התוצאה (תנאי מתלה) יכנס לתוקף החוזה בין הצדדים; אולם, המשרד בהחלט יכול לציין מפורשות בגוף הסכם ההתקשרות בין הצדדים כי ההסכם אינו מותנה בהשגת תוצאה כלשהי (וכאמור רצוי, כי הדברים יהיו כתובים מפורשות בגוף ההסכם ולא יוסקו ע"י הסקת מסקנות) ואז הדבר יהווה בבחינת ראיה משמעותית ביותר עבור המשרד לכוונת הצדדים.כמובן כי שיקול דעת הלקוח באם לקבל את שרותי המשרד או לאו הינה שיקול מסחרי וממילא כפופה לכוחות השוק הקיימים בעניין זה.

כך לדוגמא: "הסכמת" הלקוח בדבר ההתקשרות המתוארת לעיל יכולה לבוא לידי ביטוי ע"י התמורה המשולמת למשרד (לרבות באמצעות מתן בונוס בהשגת תוצאה או ע"י ביצוע תשלום חלקי מסוים באי השגת תוצאה – הכל כפי שיסכמו הצדדים מראש ובכתב).

לעניין זה יובהר, כי באם הסכם ההתקשרות בין הצדדים נעשה בע"פ, ולא בכתב, כמומלץ לעיל, דאז, פרשנות ההתקשרות בין הצדדים תהא כפופה למבחן הראיות אשר יציגו כ"א מהצדדים במסגרת ההליך המשפטי תוך התייחסות פרשנית לחוזה בהתאם לסעיפים 25 + 26 לחוק החוזים; אדרבה, יכולה גם להתעורר הסוגיה והשאלה מה הוא "השכר הראוי" שעל המשרד לקבל בגין עבודתו "שבוצעה" או "שבוצעה בקירוב".

לא מן הנמנע, כי על המשרד יהיה להראות, בין היתר, כי הושקעו מאמצים סבירים ומקובלים בענף כדי להגיע לתוצאה.

כך או כך, מן הראוי כי לאחר ביצוע השרות, המשרד ייתן, לבקשת הלקוח, דו"ח מסודר במסגרתו יפרט המשרד ללקוח את כל אשר נעשה או לא נעשה (ואם לא נעשה מדוע) עבורו במסגרת ובכפוף להתקשרות בין הצדדים.
 
* מובהר בזאת כי אין בחוות דעת זו משום תחליף לקבלת ייעוץ משפטי והאמור לעיל מהווה גילוי דעת כללי באשר לאופן ואופי ההתקשרות המומלץ לחברי האיגוד.
 
 
 


מאמרים וטיפים ביחסי ציבור

טיפול במשבר אינו תפקידו של הדובר

חלק מדוברי עמותות והמגזר השלישי שהתכנסה היום בירושלים בנושא "דילמת הדובר באירועי משבר", לא אהבו את דבריי כי טיפול במשבר רחב הרבה יותר מכתפיו ומתפקידו של הדובר.
 

לחצו לכל המאמרים וטיפים בנושא יחסי ציבור
 

         
                
יחסי ציבור
יחסי ציבור דרושים
יחסי ציבור באינטרנט
יחסי ציבור ודוברות
יחסי ציבור אמנים
יחסי ציבור מוזיקה

יחסי ציבור לעסקים קטנים
יחסי ציבור לעורכי דין
יחסי ציבור אופנה
יחסי ציבור לימודים

 
משרד יחסי ציבור
משרד יחסי ציבור רני רהב
משרד יחסי ציבור בחיפה
משרד יחסי ציבור באר שבע
משרד יחסי ציבור ירושלים
משרד יחסי ציבור דרושים
משרד יחסי ציבור אופנה

משרד יחסי ציבור תל אביב

 
משרדי יחסי ציבור
משרדי יחסי ציבור דרושים
משרדי יחסי ציבור בירושלים
משרדי יחסי ציבור מובילים
משרדי יחסי ציבור בחיפה

משרדי יחסי ציבור בדרום
משרדי יחסי ציבור בתל אביב

 
יח"צ
יחצנית
יח"צ אופנה
יח"צ דרושים
יח"צ אמנים

דובר
דוברות
דוברות ויחסי ציבור
ייעוץ תקשורתי

 
 
 
מפת האתר        
בניית אתר נטו מדיה